چارلز بوکوفسکی


به مبارزه طلبیدن تاریکی

شلیک در چشم

شلیک در مغز

شلیک در ass

شلیک همچون گلی در رقص

shot in the eye

shot in the brain

shot in the ass

shot like a flower in the dance


علت و معلول

بهترین انسان ها اغلب با دست خودشان از بین می روند

تنها برای این که فرار کرده باشند

و آن هایی که باقی می مانند

هیچ گاه به درستی درک نخواهند کرد

که چرا کسی

ممکن است بخواهد

از

آن ها

فرار کند

the best often die by their own hand

just to get away

and those left behind

can never quite understand

why anybody

would ever want to

get away

from

them