1.

بچه که بودم، کی بود که برای اولین بار چیزی از صید قزل آلا در آمریکا شنیدم؟ از کی؟ فکر کنم از پدرخوانده ام.

تابستان 1942. آن دائم الخمر پیر بود که از صید قزل آلا برایم گفت. وقتی که نا داشت حرف بزند، طوری از قزل آلاها حرف می زد که انگار یک فلز قیمتی و با شعور بودند. برای توصیف احساس من، وقت حرف زدنش از صید قزل آلا، نقره صفت مناسبی نیست. تکلیفم را روشن کنم. شاید فولاد قزل آلایی. فولادی از جنس قزل آلا. رود زلال برف پوشی که مثل کوره ی ذوب فلز عمل می کرد. پیتسبرگ را تصور کنید. فولادی که از قزل آلا گرفته شده، برای ساخت بناها، قطارها، و تونل ها.  اندرو کارنگی قزل آلا!

 

جوابیه ی صید قزل آلا در آمریکا:

من، با مسرتی خاص، آدم هایی با کلا های سه گوش را به خاطر می آورم که صبح سحر مشغول ماهی گیری اند.