بسیاری از ما بر این باور هستیم که تصمیمات جمعی منعکس کننده نظر اکثر افراد بوده و بنابراین عموما محافظه کارانه تر و احتمالا کم خطرتر خواهند بود، با این حال تحقیقات روانشناسی نه تنها از این ایده حمایت نمی کنند بلکه نشان دهنده آن هستند که تصمیم گیری گروهی منجر به پدیده ای تحت عنوان قطبی شدن گروه و تغییر مخاطره آمیز شده و این تصمیمات می توانند به مراتب افراطی تر از آن چه تصور می کنیم، باشند.