دست بردار، می خواستم بگویم از همه ی این ها دست بردار. چه اهمیتی دارد که کی حرف می زند، یکی گفت چه اهمیتی دارد که کی حرف می زند. عزیمتی در کار خواهد بود، من آن جا خواهم بود، از دست نخواهمش داد، من نخواهم بود، من این جا خواهم بود، و خواهم گفت من از این جا دورم، من نخواهم بود، دم نخواهم زد، داستانی خواهم بود، کسی خواهد کوشید داستانی بگوید. آری، حاشا تا کی، همه اش غلط است، هیچ کس نیست، مفهوم است، هیچ چیز نیست، لفاظی تا کی، بگذار فریب خورده باشیم، فریب خورده ی زمان و زمانه، تا وقتی بگذرد، همه چیز بگذرد و تمام شود، و صداها ساکت شوند، تنها صداست، تنها دروغ است. (ساموئل بکت، متن هایی برای هیچ)

شروع کردن با بکت عجیب است، ولی شاید فقط اوست که به یادمان می آورد بیهوده تقلا می کنیم...