ریچارد براتیگان

فقط چون که

مردم ذهنت را دوست دارند

معنایش این نیست

که مجبور باشند

بدنت را هم دوست بدارند

just because

people love your mind

doesn't mean

they have to have

your body

too

ریچارد براتیگان