برتولت برشت


پروپاگاند

.

در سرزمین ما

شاید هنوز چیزهایی باشد که عالی نیست

اما حتی به اعتراف گرسنگان

سخنرانی وزیر تغذیه

فوق العاده است


مردان بزرگ

.

مردان بزرگ، بسیار خزئبل می گویند

و مردمان را احمق می پندارند

و مردم، بی اعتراض از کنارشان می گذرند

چنان که زمانه می گذرد

مردان بزرگ تا پشت چشم هایشان

می بلعند چنان که مردمان هم

.

اسکندر برای تداوم زندگی به بابل نیاز داشت

و درست در همین اثنا

مردمان دیگری برای زندگی به بابل احتیاج نداشتند

و تو یکی از دومین دسته ای

.

کپرنیکوس بزرگ با دوربینی در دستانش

بی که بخورد، بی که بیاشامد

چرخش خورشید به دور خودش را محاسبه می کرد

لاجرم باور کرد

آسمان را می فهمد

.

برتولت برشت کبیر اما

عقلش حتی به ساده ترین چیزها نمی رسید

اما به مسئله ای چون علف

ساعت ها می اندیشید

و ناپلئون را بزرگ می داشت

و در غدا خوردن چون او رفتار می کرد

.

مردان بزرگ چونان مردان بزرگ رفتار می کنند

و همیشه با صدای بلند صحبت می کنند

.

ما باید به مردان بزرگ احترام بگذاریم

اما نباید مردان بزرگ را باور کنیم


وزیر

.

همه پدرها وقتی پسری به دنیا می آید

در آرزوی فرزندی باهوش اند

اما من

که این گذار به ویرانی ام کشید تنها

آرزوی فرزندی دارم که بسیار کودن باشد

چرا که این چنین

در مقام وزارت کشور

آسوده زندگی خواهد کرد