بسیاری از دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و روانشناسی برای ساخت پرسشنامه نیازمند استفاده از تحلیل عاملی و نرم افزار SPSS هستند. در ادامه مطلب دو فایل آموزش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS قرار داده شده است.

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2