از بین تمام فیلم‌سازان ایرانی، مجتبی میرطهماسب وجهه‌ای متفاوت برای من دارد. این وجهه نه حاصل شناخت من از افکار و عقایدش است و نه به خاطر جایگاه هنری‌اش. جدا از تمام فیلم‌هایی که ساخته، مجبتی میرطهماسب را دوست دارم، چون سه تن از شخصیت‌های تاریخی این کشور را جاودانه کرده.