کتاب تعهد اهل قلم

عنوان: تعهد اهل قلم

نویسنده: آلبر کامو

انتخاب و ترجمه: مصطفی رحیمی

ناشر: انتشارات نیلوفر

چاپ اول: 1362

گرچه تا کنون کتاب های بسیاری در رابطه با آلبر کامو منتشر شده است، با این حال کتاب تعهد اهل قلم یک تفاوت اساسی با سایر کتب دارد. این کتاب ترجمه ای از مجموعه مقالاتی است که خود کامو بیشتر نگاشته و مصاحبه ها و سخنرانی های او. کتاب مجموعه از 32 مقاله است در قالب 4 بخش نقد و نظر، نظریه های ادبی، مقاله های سیاسی و چند مصاحبه.

فهرست کامل مطالب به شرح زیر است:

نقد و نظر

داستایفسکی

درباره رمان تهوع

نان و شراب

مقدمه بر خانه مردم

درباره بیگانه

درباره طاعون

مقدمه ای بر نمایشنامه هایم

سرکشی و رمانتیسم ( درباره باکونین)

تحمیق در کجاست؟

روژه مارتین دوگار

نظریه های ادبی

خدمتگزار حقیقت و آزادی

خطابه نوبل

ادبیات و کار

آینده تراژدی

چرا به تئاتر می پردازم؟

مقاله های سیاسی

نان و آزادی

اسپانیا و فرهنگ

من هرگز به نومیدی رضا نداده ام

ما چه می خواهیم؟

عدالت و آزادی

درباره نظم

پاکی

پاپ و دموکراسی

بمب اتمی

دموکراسی، تمرین فروتنی

در ستایش تبعیدی

چند مصاحبه

هنرمند و زمان او

بردگی و کینه

گفت و گو درباره طغیان

دیدار با آلبر کامو

نه من اگزیستانسیالیست نیستم

کامو و فاکنر

بخشی از کتاب:

خطابه نوبل

فرزانه ای مشرق زمینی همواره در دعاهای خود از خداوند می خواست که او را از زندگی کردن در عصری جالب معاف فرماید. چون ما فرزانه نیستیم، مقام خداوندی چنین معافیتی در حق ما روا نداشته است و ما در عصری جالب زندگی می کنیم. در هر حال خدا نخواسته است که ما بتوانیم از جالب بودن یا نبودن این عصر، خود را برکنار داریم. نویسندگان امروز این را می دانند که اگر سخن بگویند در معرض انتقاد و حمله قرار گرفته اند. و اگر از سر فروتنی خاموش باشند، تنها درباره سکوتشان سخن ها خواهد رفت و در سرزنششان غوغاها خواهد شد.

نه من اگزیستانسیالیست نیستم

نه من اگزیستانسیالیست نیستم. هر سارتر و هم من همیشه متعجب بوده ایم که چرا نام ما را پهلوی هم می گذارند. حتی گمان کنم باید روزی آگهی کوچکی بدهیم و بنویسیم امضا کنندگان زیر اعلام می کنند که هیچ گونه وجه مشترکی با هم ندارند و از پرداخت بدهی های احتمالی یکدیگر معذورند. از همه چیز گذشته مثل این که شوخی می کنند. سارتر و من تمام کتاب هایی را که نوشته ایم، بدون استثنا پیش از آشنایی با هم منتشر کرده ایم. هنگامی که یکدیگر را شناختیم، برای تایید اختلاف هایمان بود. سارتر اگزیستانسیالیست است. و تنها کتاب فلسفی ای که من ( تا کنون ) نوشته ام یعنی افسانه سیزیف بر ضد فلسفه موسوم به اگزیستانسیالیسم است.